Network for Transport Measures

Strategi

Transporter av gods och människor får allt store uppmärksamhet i relation till miljö- och klimatpåverkan. Network for Transport Measures eller på svenska Nätverket för transporter och miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras. NTM:s målsättning är att vara en långsiktigt ledande och oberoende leverantör av miljödata för transportsektorn samt vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. NTM utvecklar metoder och data i samarbete med internationellt ledande experter inom transport, logistik och hållbar utveckling.

Vårt syfte:

För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar NTM för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter.  Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

Vi erbjuder:

  • Beräkningsmetod, aktuella miljödata samt marknadsledande verktyg för beräkningar av transporters miljöpåverkan. NTM medverkar även aktivt i utvecklingen standards exempelvis den europeiska standarden EN 16 250 på detta område samt deltar aktivt i fortsatt internationell harmonisering.
  • Metoder och verktyg för leverantörsutvärdering avseende transporttjänster
  • Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan genom seminarier, webinars och möten. NTM organiserar en rad olika evenemang och utbildningar i syfte att sprida kunskaper och utveckla kompetensen kring transporter och deras miljöpåverkan.

erbjudande

NTM:s medlemmar erhåller fri tillgång till samtliga tjänster och seminarier (medverkan vid den årliga konferensen Hållbara transporter subventioneras). Målsättningen är att köpare och säljare av transporter med detta stöd ska kunna bedriva ett systematiskt och framgångsrikt miljöförbättringsarbete. Konkret utgörs verktygen av:

NTMCalc 3.0,

Ett verktyg som gör det möjligt att beräkna och sammanställa godstransporters och personresors miljöprestanda avseende utsläpp till luft samt deras energianvändning. Verktyget inkluderar:

  • Miljödata för samtliga trafikslag, exempelvis innehåller verktyget ca 100 olika flygplanstyper, internationella vägfordon, flertalet fartygstyper samt en mängd kombinationer av tåg.
  • Stöd för enklare ruttning av transporter
  • Beräkningar baserat på flera olika sätt, exempelvis en sändning, en fordonsresa eller förbrukad mängd bränsle etc.
  • Beräkning genom web-service, dvs. automatisk beräkning genom att koppla samman användarens administrativa system med NTMCalc.

NTMEcap

Är ett verktyg som syftar till att värdera transporttjänsters miljöprestanda genom fastställda emissions- och energinivåer idag och framöver. Med detta verktyg kan köpare ställa relevanta miljökrav medan säljare av transporttjänster kan förbättra sin verksamhet med åtgärder som passar dem bäst.

Best practice

Är ett arbetsnamn på en databas som för närvarande håller på att byggas upp kring miljönyttan av olika konkreta förbättringsåtgärder. Denna databas utgör en exempelsamling som ger vägledning och stöd för de som vill utveckla mer hållbara transportlösningar.

Verksamhetens utveckling

Arbetet finansieras genom en årlig medlemsavgift samt specifika aktivitetsstöd från företag och myndigheter i syfte att ytterligare utveckla NTM:s verktyg inom ett specificerat område. Arbetet för att utveckla och förbättra verktygen som NTM erbjuder bedrivs främst genom konsultstöd samt arbetsgrupper som är öppna för alla medlemmar. Dessa arbetsgrupper är: Gods och logistik, Resor, Transportupphandling, Drivmedel samt en Expertreferensgrupp. Den pågående utvecklingen innefattar:

–          NTM utgjorde en av de tekniska experterna bakom framtagandet av den europeiska standarden EN 16 258 avseende fastställande av transporters energianvändning och utsläpp av växthusgaser. NTM medverkar fortsatt aktivt för en global standardisering avseende gemensamma metoder för fastställande av transporters miljöpåverkan.

–          Löpande utveckling av verktyget NTMCalc

–          Löpande utveckling av verktyget NTME2cap

–          Löpande utveckling av verktyget NTMBest practices

–          Metoder och data for biodrivmedel samt klarläggande systemgränser och allokeringsprinciper för detta energisystem

–          Data for lastbilar på den globala marknaden inklusive tillhörande emissionsstandards

–          Nya bearbetningar av flygplan I denna databas

–          Data for internationella bussar

–          Förbättrade beräkningsmetoder för järnvägstransporter

–          Utveckla, sammanställa samt tillämpa data för infrastrukturen miljöpåverkan

–          Metoder och data för kvantifiering av externa kostnader

–          Metoder och data för terminalhantering

–          Metod för att möjliggöra redovisning av osäkerheter i fastställda miljöprestanda

–          Utveckla modelldata för RoPax-fartyg samt inlandssjöfart

–          Medverkar i EU-projektet Swiftly Green avseende utvecklingen av gröna korridorer