Network for Transport Measures

Strategi

NTM initierades för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras. Målsättningen är att vara en långsiktig och oberoende leverantör av miljödata och metodbeskrivningar för transportsektorn.  NTM ska vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. Metoder och data utvecklas i samarbete med ledande experter på området.

Vårt syfte

För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar NTM för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter.  Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

erbjudande

NTM:s medlemmar erhåller fri tillgång till samtliga tjänster och seminarier som föreningen organiserar.