Network for Transport Measures

Stadgar

(Reviderade vid medlemsmötet 2021-04-21)

 § 1 Förklaring

Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) ska verka oberoende av andra organisationer av företag med intresse för frågor rörande transporter och miljö.

§ 2 Syfte

För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av naturresurser och andra externa effekter. Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

NTM erbjuder:
•     Beräkningsmetod och aktuella miljödata
•     Verktyg för leverantörsbedömning
•     Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan

Detta utvecklas i samförstånd inom nätverkets arbetsgrupper av NTMs medlemmar och i samarbete med andra intressenter. Arbetet förmedlas via NTMs hemsida, rapporter, utbildningsdagar, medlemsmöten samt nyhetsbrev

§ 3 Medlemskap

NTM vänder sig till i första hand privata, statliga och kommunala företag med intresse för frågor rörande transporter och miljön. Kärnan av medlemsföretag bör vara transportföretag. Även branschorganisationer ska tillåtas medlemskap, dock utan att företag ingående i branschgemenskapen därigenom automatiskt erhåller medlemskap.

§ 4 Årsavgift

Årsavgiften beslutas av årsmötet. Av årsavgiften utgör en del medlemsavgift och en del serviceavgift.

§ 5 Styrelse och revisor

NTMs angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande samt minst åtta och högst tio ledamöter. Ordförande väljs för ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter väljs för två år, så att hälften av dessa byts ut varje år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. NTMs firma tecknas av ordförande eller av två

styrelseledamöter i förening. NTMs räkenskaper ska granskas av en revisor.

§ 6 Arbetsfördelning

Det åligger ordföranden att minst två veckor före varje medlemsmöte och minst en månad före årsmötet tillställa NTMs medlemmar kallelse och föredragningslista, samt till årsmötet hörande sedvanliga handlingar. Protokoll ska föras vid alla NTMs möten. Det åligger styrelsen att debitera och redovisa årsavgifter samt att föra NTMs räkenskaper.

§ 7 Röstning vid årsmötet

Röstning vid personval sker slutet, om någon så begär. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 8 Medlemsmöte

NTM avhåller minst två medlemsmöten årligen, varav ett är årsmötet.

§ 9 Årsmöte

Medlem som önskar få ärende upptaget på årsmötet ska senast januari månad före mötet inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Årsmötet äger rum under perioden mars – april.

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

 1. Val av justeringsmän
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse
 4. Revisorns berättelse
 5. Fråga om ansvarsfrihet
 6. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 7. Val av revisor och revisorssuppleant
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av budget och arbetsordning för det kommande året
 10. Årsavgiftens storlek
 11. Övriga ärenden

 § 10 Stadgar

Förslag till ändringar av NTMs stadgar avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ett årsmöte. För att föreslagen ändring ska anses antagen fordras beslut vid mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 11 Upplösning

Beslut om upplösning av NTM fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ett årsmöte. För att beslutet ska äga giltighet fordras beslut vid mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna. NTMs tillgångar ska då tillfalla annan miljöorganisation.