Network for Transport Measures

Historia och framtid

Det hela började våren 1993. Transportföretaget ASG (idag DHL) publicerade sin första miljöredovisning. Redovisningen möttes av positiv uppmärksamhet, men också viss kritik. Vissa datakällor ansågs mindre tillförlitliga som grund för sammanställning av företagets samlade miljöpåverkan. Samtidigt pågick en diskussion mellan de olika trafikslagen om deras faktiska miljöprestanda som tidvis var rätt hätsk.

På sensommaren 1993 hölls därför ett möte mellan miljöcheferna Magnus Swahn, ASG (idag DHL) och Åsa Lindell på Bilspedition (idag Schenker) där det bestämdes att man tillsammans skulle försöka verka för vissa gemensamma grundläggande spelregler för beräkning av transporters miljöpåverkan. I detta arbete kontaktades representanter för övriga trafikslag som tyckte idén var bra och en inledande konferens hölls den 23 november 1993. Huvudtalare vid mötet var dåvarande kommunikationsministern Mats Odell som bland annat påtalade behovet av snabba framsteg inom transport och miljö.

Vid mötet beslutades att etablera nätverket för godstransporter och miljön (NGM) för dessa frågor. Några år senare inkluderades även persontrafik varvid det skedde ett namnbyte till NTM, Nätverket för Transporter och Miljön.

Åsa Lindell, Mats Odell och Magnus Swahn efter konferensen

Efter den inledande fasen att etablera en formell organisation påbörjades det faktiska arbetet. Det etablerades arbetsgrupper för respektive trafikslag och omfattande och ibland oändligt långa diskussioner fortgick. De initiala stadgarna stipulerade konsensus mellan samtliga trafikslag innan data skulle kunna publiceras. 1996 presenterades lite preliminära data och 1997 publicerades den första fullständiga rapporten. Efter endast en vecka drogs emellertid rapporten in då flera intressenter ansåg att den var kontroversiell och innehöll osäkra data.

Till vänster: Den första officiella datarapporten. Rapporten var tillgänglig i en vecka innan den drogs in då vissa medlemmar ansåg att den riskerade att störa marknadsförutsättningarna. Till höger: Layouten på NTMCalc 1.0 som lanserades 2001

Det fanns flera argument för att rapporten skulle återtas. Påverkan på marknadens förutsättningar var ett argument, Ett annat var att felaktiga data skulle fortplantas till flera andra rapporter och där kvarstå under lång tid. Vid denna tid började Internet få en allt större spridning och styrelsen föreslog att data borde kunna publiceras på detta vid tiden något ”obskyra” media i olika tabeller. På detta vis kunde data lätt korrigeras vid behov. NTM lanserade sin första hemsida 1998 med datatabeller vilka snabbt fick spridning på transportmarknaden. Efter några år utvecklades den första miljökalylatorn (NTMCalc 1.0) vilken lanserades för att förenkla sammanställning av miljöpåverkan och därmed göra kalkyler mer robusta.

NTM har genom åren utvecklats kring data, metoder och stödjande verktyg. En annan viktig uppgift har också varit ett gemensamt lärande och kommunikation via arbetsgruppsmöten och medlemsmöten där olika föreläsare deltagit och presenterat varierande teman.

2003, vid NTMs 10-årsjubileum, föreläste John Elkington från Sustainability i Storbritannien. Här vid en kafferast i diskussion med Ingela Melkersson och Jonas Strömberg.

Utvecklingen inom NTM har alltid varit pragmatisk och lösningsorienterad. Framtida prioriteringar är dock ungefär desamma som när nätverket initierades – att stödja utvecklingen av hållbara transporter. I praktiken innebär detta:

  • Stödja gemensam och internationellt överenskomna metoder och data
  • Möjliggöra sammanställning av utsläpp och påverkan genom relevanta data, metoder, verktyg och tjänster.
  • Initiera möten och kommunicera framsteg och föredömen

Sebastian Bäckström vid ett av många möten där NTMs metoder och data diskuteras.