Network for Transport Measures

13 frågor och 12 svar om NTM

1. Vad är NTM?
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) är en ideell förening som verkar oberoende av särintressen för att etablera metoder och data som möjliggör trovärdigt fastställande av transporters miljö-, klimat- och energiprestanda. Med trovärdiga metoder och data ges också möjlighet till uppföljning av förändringar som genomförs inom olika transportsystem.

2. Vad gör NTM?
– Vi arbetar för standardiserade beräkningsmetoder för transporters samlade miljöpåverkan.
– Vi sammanställer och utvecklar relevanta, trovärdiga och lättanvända samt internationellt användbara miljödata för samtliga trafikslag och för olika drivmedel.
– Vi utvecklar stödjande verktyg för att beräkna miljöpåverkan från godstransporter och persontrafik.
– Vi tillhandahåller verktyg för miljöbedömning vid utvärdering av transportleverantörer.
– Vi utgör ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan.
– Vi ordnar seminarier och utbildningar om transporters miljöfrågor, miljöteknik, samt miljötrender.
– Vi försöker öka den allmänna förståelsen för sambandet mellan transporter och miljö.

3. Vem ligger bakom NTM?
NTM startades 1993 av en mångfald av aktörer inom transportnäringen, främst transportleverantörer och köpare av transporttjänster. Sedan 2008 har NTM ett strategiskt samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet för att ytterligare utveckla av verksamheten.

4. Hur bedrivs arbetet?
Vårt arbete leds inom nätverkets arbetsgrupper bestående av NTMs medlemmar som beslutar om fortsatta förbättringar. Det konkreta utvecklingsarbetet genomförs därefter oftast av anlitade externa experter. Våra framsteg förmedlas via NTMs hemsida, rapporter, utbildningsdagar, medlemsmöten samt nyhetsbrev.

5. Generellt fokuserar NTM på:

Utveckling av tillförlitliga och lättanvända internetbaserade verktyg som gör det möjligt att göra robusta beräkningar av luftföroreningar, klimatgaser samt energianvändning för transporttjänster. Detta tillhandahålls genom kontinuerlig utveckling av metoder och data för primärt fordon, farkoster, drivmedel och elektricitet. Tillgången till våra framsteg sker via NTMCalc samt www.transportmeasures.org.

Upphandlingsstöd samt jämförande validering av transporters utsläpp av växthusgaser och energianvändning erbjuds via generella data tillgängliga via NTMe2cap.

För att stödja initiativ som minskar luftemissioner och energianvändning publicerar NTM löpande fallstudier med goda stigfinnande exempel på lyckosamma förbättringsåtgärder. Fallstudierna finns tillgängliga via NTMDelta.

Utveckling av allmänna och specifika metoder, seminariepresentationer intervjuer av ledande akademisk expertis. Dessa framsteg gör vi tillgängligt via NTMMetoder samt nyheter och filmer på www.transportmeasures.org.

6. Vem och hur kan jag medverka i arbetet?
Alla som representerar ett medlemsföretag är välkomna att delta i vårt arbete samt att meddela specifika önkemål.

7. Hur leds NTM?
NTMs leds av en styrelse med ordförande samt sex till åtta ledamöter. Ordföranden väljs på ett år och ledamöterna på två år. Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

8. Vad har NTM åstadkommit hittills?
NTM utvecklar löpande:

Kalkylverktyget NTMCalc som förenklar miljöberäkningar för transporter. I nuläget är version 4.0 tillgängligt, men utveckling för 5.0 pågår som ska lanseras i mitten av 2021

Metodutveckling som stödjer NTMCalc, men som även främjar den allmänna branschutvecklingen. NTM är aktiva kring europeisk (EN 16 258) och internationell (ISO 14 083) standardutveckling. Vidare har NTM även utvecklat ” Product Category Rules” för tranporter.

Relevanta data för fordon, farkoster, drivmedel och elektricitet. Studier har även gjorts kring möjligheten att ta fram data för andra faktorer som trafikinfrastruktur för att i framtiden ytterligare vidga analysförmågan av transportsystemet.

Generella branschdata för samtliga trafikslag som kan användas för överslagsmässiga kalkyler

Årligen hålls minst två medlemsmöten med ledande experter på området

Sammanställer och sprider stigfinnande goda exempel som förhoppningsvis kan användas eller vidareutvecklas av andra organisationer.

Kunskap och information som tillgängliggörs via www.transportmeasures.org

Medverkat i EU finansierade projekt, bland annat Swiftly Green samt GLEC

Driver och medverkar en rad utvecklingsprojekt med bäring på verksamhetens utveckling och stöd till medlemmar och myndigheter.

9. Vem kan bli medlem?
Alla företag och organisationer som har intresse för transporter och miljö kan bli medlemmar i NTM. Företag och organisationer från hela världen som arbetar med transporter och logistik är välkomna.

10. Vilka är medlemmar idag?
Bland NTMs omkring 160 medlemmar finns bland andra transportörer, transportköpare, fordonstillverkare, myndigheter, högskolor och konsulter.

11. Vad kostar det?
Medlemskapet kostar mellan 1 000 och 10 000 kronor per år, beroende på företagets omsättning och organisationsform. För mer information, se www.ntmcalc.org.

12. Är företagen eller den enskilde medlem i NTM?
Det är företaget som är medlem. Varje medlemsföretag utser sedan en kontaktperson som representant.

13. När blir du medlem?

Ytterligare frågor? Var god och skicka ett email till info@transportmeasures.org.