Network for Transport Measures

13 frågor och 12 svar om NTM

 1. Vad är NTM?
  Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) är en ideell förening som verkar oberoende av särintressen för att etablera metoder och data som möjliggör trovärdigt fastställande av transporters miljö-, klimat- och energiprestanda. Med trovärdiga metoder och data ges också möjlighet till uppföljning av förändringar som genomförs inom olika transportsystem.
 2. Vad gör NTM?
  – Vi arbetar för standardiserade beräkningsmetoder för transporters samlade miljöpåverkan.
  – Vi sammanställer och utvecklar relevanta, trovärdiga och lättanvända samt internationellt användbara miljödata för samtliga trafikslag och för olika drivmedel.
  – Vi utvecklar stödjande verktyg för att beräkna miljöpåverkan från godstransporter och persontrafik.
  – Vi tillhandahåller verktyg för miljöbedömning vid utvärdering av transportleverantörer.
  – Vi utgör ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan.
  – Vi ordnar seminarier och utbildningar om transporters miljöfrågor, miljöteknik, samt miljötrender.
  – Vi försöker öka den allmänna förståelsen för sambandet mellan transporter och miljö.
 3. Vem ligger bakom NTM?
  NTM startades 1993 av en mångfald av aktörer inom transportnäringen, främst transportleverantörer och köpare av transporttjänster. Sedan 2008 har NTM ett strategiskt samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet för att ytterligare utveckla av verksamheten.
 4. Hur bedrivs arbetet?
  Vårt arbete leds inom nätverkets arbetsgrupper bestående av NTMs medlemmar som beslutar om fortsatta förbättringar. Det konkreta utvecklingsarbetet genomförs därefter oftast av anlitade externa experter. Våra framsteg förmedlas via NTMs hemsida, rapporter, utbildningsdagar, medlemsmöten samt nyhetsbrev.
 5. Vilka arbetsgrupper finns inom NTM?
  För närvarande finns fyra arbetsgrupper varav tre är aktiva:GODS & LOGISTIK: Arbetsgruppen Gods & logistik utvecklar metoder och miljödata för godstransporter. Den första databasen för godstransporters miljöprestanda presenterades 1997 som sedan löpande utvecklats vidare mot alltmer internationella metoder och data. 2002 presenterades ett webbaserat beräkningsstöd benämnt NTMCalcGoods 1.0 som därefter utvecklats vidare. Arbetsgruppens fortsatta arbete är inriktat på att förbättra metoder, data, verktyg samt att utbilda användare inom beräkningsmodeller.

  RESOR: Arbetsgruppen Resor utvecklar metoder och miljödata för passagerartrafik. Den första databasen för passagerartrafiks miljöprestanda presenterades 1999 som sedan löpande utvecklats vidare. 2003 presenterades ett webbaserat beräkningsstöd benämnt NTMCalctravel 1.0 som därefter utvecklats vidare. Arbetsgruppens fortsatta arbete är inriktat på att förbättra metoder, data, verktyg samt att utbilda användare inom beräkningsmodeller.

  DRIVMEDEL: Arbetsgruppen Drivmedel har som syfte att enas kring relevanta energi- och emissionsvärden för drift av fordon med traditionella och alternativa drivmedel. Arbetsgruppen sammanställer även energianvändning och emissionsvärden från produktionen av drivmedel. Det sammanställda underlaget publiceras i rapporter som presenteras på hemsidan.

  UPPHANDLING: Arbetsgruppen Upphandling av transporttjänster verkar för att skapa en effektiv metod för uppföljning av transportleverantörers miljöprestanda. För närvarande finns ett verktyg för utvärdering transporttjänster. Verktyget har varit i drift i ett flertal år Arbetsgruppen är för närvarande i en process att identifiera mål och strategier för framtiden.

 6. Vem får medverka i arbetsgrupperna?
  Alla som representerar ett medlemsföretag är välkomna att delta i en eller flera arbetsgrupper.
 7. Hur leds NTM?
  NTMs leds av en styrelse med ordförande samt sex till åtta ledamöter. Ordföranden väljs på ett år och ledamöterna på två år. Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
 8. Vad har NTM åstadkommit hittills?
  NTM har (eller håller på att):
  – utvecklat metodrapporter för miljökalkyler för alla transportslag (gods o. personer)som beskriver bakomliggande principer för att sammanställa transporters miljöprestanda.
  – för samtliga trafikslag tagit fram emissions- och energidata som finns presenterad med olika detaljeringsgrad på hemsidan (www.ntmcalc.org).
  – tagit fram miljödata för olika bränslens miljö, klimat-, och energiprestanda.
  – utvecklat och erbjuder webbaserade beräkningsverktyg (NTMCalc) för godstransporter och personresor.
  – tillsammans med IVL och olika medlemsföretag med finansiering från Vinnova börjat utveckla NTMCalcGoods/Travel 3.0 som “state-of-the-art” webbaserade beräkningsverktyg.
  – etablerats som ett naturligt forum, nationellt och internationellt för kunskapsöverföring och samverkan inom transportbranschen och mellan transportörer och transportköpare.
  – integrerats som teknisk expert i utvecklingen av en europeisk standard (CEN) för gods- och persontransporters klimatpåverkan och energianvändning.
  – utveckla en internationell standard för gods- och persontransporters miljö- och klimatpåverkan samt energianvändning inom PCR (Product Category Rules).
 9. Vem kan bli medlem?
  Alla företag och organisationer som har intresse för transporter och miljö kan bli medlemmar i NTM. Företag och organisationer från hela världen som arbetar med transporter och logistik är välkomna.
 10. Vilka är medlemmar idag?
  Bland NTMs omkring 160 medlemmar finns bland andra transportörer, transportköpare, fordonstillverkare, myndigheter, högskolor och konsulter.
 11. Vad kostar det?
  Medlemskapet kostar mellan 1 000 och 10 000 kronor per år, beroende på företagets omsättning och organisationsform. För mer information, se www.ntmcalc.org.
 12. Är företagen eller den enskilde medlem i NTM?
  Det är företaget som är medlem. Varje medlemsföretag utser sedan en kontaktperson som representant.
 13. När blir du medlem?

Ytterligare frågor? Var god och skicka ett email till info@ntmcalc.org.