Network for Transport Measures

Nyheter

Uppdaterade data för fossil diesel

För att säkerställa tillförlitliga och uppdaterade emissioner av växthusgaser (GHG) vid förbränning av fossil diesel i förbränningsmotorer har NTM gått igenom ett stort antal databaser för att kunna fastställa förbränningens utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Målsättningen har varit att uppdatera utsläpp av växthusgaser well to tank (wtt) och tank to wheel (ttw).

Skälet till denna uppdatering har varit att försäkra oss om att minskade utsläpp genom inblandning av bränslekomponenter från biomassa ska kunna verifieras.

I de livscykelstudier som undersökts råder ett stort spann från högt till lågt. I en studie från 2011, baserad på studier av svenska raffinaderier var utsläppen wtt 6,7 g CO2 eq./MJ diesel. I den senaste JRC-studien, (Edwards et.al. version 5, 2020) var utsläppen wtt 18,9 g CO2 eq./MJ diesel, för Europeisk diesel. Den sistnämnda studien bygger på systemexpansion vilket innebär marginalproduktion, vilket ger betydligt högre utsläpp och kan betraktas som ett sämsta scenario.

För att etablera ett mer rimligt medelvärde för europeisk diesel valde NTM att överge tidigare antagande om 9,5 g CO2 eq./MJ enligt studier av Ahlvik & Eriksson och istället övergå 13 g CO2 eq./MJ diesel. Detta värde överensstämmer med de värden som uppges av gängse livscykeldatabaser. Verkliga utsläpp varierar sannolikt mycket på olika marknader och för en mer exakt analys fordras specifika verksamhetsbaserade data som verifierats.

Arbetet pågår nu att arbeta in dessa data tillsammans med olika förnyelsebara drivmedel baserade på biomassa i NTMCalc.

Läs vår Technical Notation för denna uppdatering