Network for Transport Measures

Nyheter

Två nya styrelsemedlemmar i NTM

Vid årsmötet 2022 valdes två nya styrelsemedlemmar. Båda har hållbara transporter högt på sin professionella agenda och kommer att tillföra styrelsen ytterligare kunskaper. De nya ledamöterna är:

Maria Huge-Brodin som är professor vid Linköpings Universitet på institutionen Logistik- och kvalitetsutveckling beskriver sin relation till NTM:

  • NTM stödjer mitt dagliga arbete framförallt inom forskning och utbildning. Våra studenter använder NTMCalc i sina kurser och examensarbeten, och det hjälper dem att förstå miljökonsekvenser av olika logistikupplägg. I forskningen använder vi inom ramen för olika projekt NTMCalc för att uppskatta effekter av föreslagna åtgärder.
  • Jag ser fram emot att arbeta i NTMs styrelse och bidra till den akademiska förankringen, och bidra till att forma framtida utveckling utifrån det perspektivet. Den internationella dimensionen är särskilt spännande, när företag i allt större utsträckning söker standardiserade och jämförbara sätt att ”mäta” miljöeffekter av logistik.

Sin fritid ägnar sig Maria gärna åt resande och matlagning. Maria reflekterar:

– två aktiviteter där transporterna har stor inverkan, och där privata sammankomster ofta drar mot rena ”arbetsdiskussioner” – det inspirerar!

Staffan Johannesson på Volvo Cars med ansvar för hållbarhetsfrågorna inom Supply Chain Management. Staffan beskriver sin relation till NTM:

  • Huvudfokus i mitt arbete är att få ner klimatpåverkan från våra transporter. Grunden för analys och även den externa rapporteringen är att ha koll på var och varför emissionerna uppstår. I detta arbete har NTM varit viktigt i form av stöd gällande metoder och vi använder NTM:s emissionsfaktorer i våra beräkningar. I allmänhet har företagens CO2-rapportering har enligt min bedömning utvecklats mycket de senaste åren och NTM har som organisation stöttat det arbetet på ett bra sätt. Nu bedömer jag att många företag lever med utmaningen att kunna påvisa att deras förbättringsarbete också återspeglas som minskningar när man räknar och gör måluppföljning. Så en utmaning framöver är att öka noggrannheten i beräkningar och redovisning och där behöver NTM var med och utveckla metoderna.

Privat bor Staffan utanför Kungälv och spenderar gärna fritiden med olika sysselsättningar i skogen, t.ex. mountainbiking, jakt eller skogsskötsel.

Maria och Staffan