Network for Transport Measures

Nyheter

Pilotutveckling av ett internetbaserat beslutstöd för intermodala närsjötransportkedjor

Maritimt Forum (www.maritimtforum.se) samt NTM har fått finansiering av Trafikverket för ett utvecklingsprojekt av ett internetbaserat beslutstöd vid val av intermodala närsjötransportkedjor för varuflöden. Målsättning är att etablera ett pilotsystem för hur ett digitalt beslutstöd skulle kunna utformas ur transportköparens perspektiv.

Projektledare Lars Green poängterar att: ”Vi vet att beslut om transportlösning bygger på en mängd faktorer där det tilltänkta pilotsystemet inte kommer att täcka transportköparnas alla beslutsparametrar, men vi vill visa på de möjligheter som kan åstadkommas i en nära framtid. Just intermodal närsjöfart (ShortSea) har en stor potential och är därför ett lämpligt område för en pilot.”

”Målsättningen är att genom intervjuer med tiotalet transportköpare ändå försöka att beskriva flertalet faktorer som påverkar transportlösning men i nästa steg inkludera de beslutsparametrar där det finns tillgång till data”, fortsätter projektledare Magnus Swahn.

I pilotsystemet har priser och kostnader medvetet valts bort eftersom öppet tillgängliga data inte bedöms spegla realistiska kommersiella villkor. Projektet pågår från 1 april 2020 till och med maj 2021. Se även ett samtal mellan projektledarna.

Kontakt för mer information:

lars.green@greenconsultinggroup.se

Magnus.swahn@transportmeasures.org