Network for Transport Measures

Nyheter

Nu siktar vi mot verksamhetsbaserade data vid sammanställningen av transporternas utsläpp

Det finns ett växande behov av mer exakta och samtidigt förenklande stödsystem för beräkning av transporternas utsläpp. Detta fordras för att kunna följa upp alla förbättringar som krävs inom transportsektorn för att nå uppställda klimatmål. Av detta skäl lanserar NTM en färdplan för att stödja sådan mätning och uppföljning kopplat till lanseringen av NTMCalc 5.0 som kommer att ske under 2022.

NTM har alltid eftersträvat allt mer exakta kalkyler av transporternas utsläpp sedan vår start 1993. Visst, vi har gjort en rad framsteg men känner nu ett behov att öka utvecklingstempot.  Mycket drivet av bekymrande fakta om klimatförändringar.

NTM är inte en kampanjorganisation och kommer aldrig att bli en sådan. Men vad vi nu önskar är att möjliggöra en mer progressiv attityd hos transportsektorns alla aktörer. Vi är uppriktigt bekymrade över den snabba klimatförändringen som inte tillräckligt snabbt möts av dämpande och innovativa lösningar inom bland annat transportsektorn.

Inom vårt möjliggörande område fruktar vi att för långsam utveckling av rättvisande uppföljning kommer att hålla tillbaka och hindra nödvändiga innovationer bland transportaktörer. Det finns ett brådskande behov för mer sofistikerad uppföljning för att alla aktörer ska kunna rättfärdiga eller för den delen förkasta sina idéer baserat på med relevant data. Vår färdplan utgörs inte av raketforskning utan består av tre grundläggande fundament, vilka kommer utgöra vårt kommande fokus att implementera i NTMCalc 5.0.

Om transportbranschens aktörer förmås utveckla mer klimatsmarta tjänster och produktionssätt förutser vi en mycket spännande utveckling de kommande 2 – 5 åren. Även mindre utveckling för att minska utsläpp av växthusgaser inom transporter måste och kommer med denna ansats att kunna mätas, redovisas och utvärderas. Vårt mål är att stödja och uppmuntra denna viktiga innovationsprocess på olika sätt genom vår plattform. Förhoppningsvis kan våra idéer och koncept anammas och användas av medlemmar, nystartade företag och etablerade organisationer för att utveckla morgondagens transporttjänster med mindre utsläpp av växthusgaser. Vår färdplan för denna realitet inkluderar utveckling inom tre områden:

  1. Användning av verkliga förbrukningssiffror av drivmedel och el

Vi måste implementera förmågan att fånga och använda verklig bränsle- och elförbrukningsdata från trovärdiga och verifierade operationella källor ombord eller i kopplade databaser. Genom sådan data kommer även åtgärder som sänker förbrukningen mycket lite spela en roll. Vi tror att aktörer inom samtliga trafikslag kommer att behöva vända på varenda sten och kunna redovisa dessa data om de ska förbli en trovärdig och relevant aktör. NTM kommer även fortsättningsvis erbjuda modell- och defaultdata som stöd eller benchmarking.

  1. Faktisk typ av drivmedel och el som används

I dagens marknad är den faktiska bränslekvaliteten eller elens produktion förvånansvärt okänd för enskilda transportaktörer då blandningar eller elens produktion är okända eller inte sammanställs tillräckligt lättillgängligt. Det är hög tid för en mer transparent rapportering och samanställning av sådan data. NTM sammanställer i sin tur systematiskt och kontinuerligt emissionsdata kopplat till motorers emissionsstandards för alla tillgängliga bränslekomponenter och produktionsprocesser i ett livscykelperspektiv. Dessa kan kopplas till verklig specificering av de drivmedel och elkraft som används.

  1. Verklig kapacitet och utnyttjandegrad som specificerar resenärer och godstransports verkliga andel av utsläpp

I olika pilotprojekt har NTM utforskat potentialen med att mäta verklig fyllnadsgrad I realtid med sofistikerade vikt- och volymsensorer för lastutrymmen. Vi vet också att det inom kollektiva transporter används system för att möta verklig beläggningsgrad i tåg, bussar och flygplan. Verklighetsbaserad uppföljning av fyllnadsgrad kommer även att behöva inkludera verkliga transportavstånd. Denna form av mätning kommer även att möjliggöra en rättvis fördelning av utsläpp för resenärer och gods.

Vi kommer att aktivt stödja utveckling inom ovanstående områden för att göra vår plattform ännu mer relevant vilket i sin tur kommer att stimulera marknadens aktörer till innovationer som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Vi kommer att hålla er informerade om våra framsteg. Följ oss!

www.transportmeasures.org

Magnus Swahn, Verksamhetsledare