Network for Transport Measures

Nyheter

NTM status- och strategirapport avseende metoder och verktyg

Standardisering av metoder och verktyg för att mäta och fastställa transporters emissioner och energianvändning

Sammanfattning

Denna sammanställning redovisar en generell överblick av de miljöutmaningar som transportsektorn måste hantera för att åstadkomma mer ekologiskt hållbara transportlösningar.

Dessa miljöutmaningar kommer att fordra ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete vilket bör baseras på robusta och trovärdiga gemensamma metoder för att beskriva nuvarande situation och kunna redovisa effekter av genomförda förbättringdåtgärder. Dessa metoder måste även säkerställa att de data som används är tilllförlitlig och relevant.

Baserat på allmänt accepterade och stringenta metoder med relevant och tillförlitlig data kan stödjande och förenklande verktyg utvecklas. Deesa verktyg kan därmed möjliggöra för samtliga aktörer utan specialistkunskaper och stora insatser att sammanställa sina transporters nuvarande miljöprestanda och miljöeffekter av de förbättrande åtgärder som genomförs.

Avslutningsvis beskriver detta dokument kortfattat hur EU driver på för att få en utveckling mot mer gröna transporter.

Läs hela dokumentet