Network for Transport Measures

Nyheter

NTM och Triple F etablerar ett kunskapscenter för eldriven trafik

Inom ramen för målet om fossilfria godstransporter har NTM erhållit stöd för att etablera en kunskapsnod kring eldriven trafik tillsammans med Triple F (https://triplef.lindholmen.se/). Triple F är en svensk kraftsamling för att nå målet om fossilfria godstransporter 2045.

Övergången till eldrift inom transportsektorn ökar antal aktörer med behov av att beskriva eldriven trafiks miljöprestanda. Projektet syftar till att bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden. Varianter inom energiförsörjning såväl som de fordonstekniska utformningarna kommer omfattas.

System för produktion, leverans och lagring av elenergi till fordonsdrift uppvisar ett stort antal varianter vilket skapar oklarheter kring hur en rättvisande miljödata skall beräknas och presenteras. Utöver problematiken med varierande kraftverkstyper kompliceras elsystemet av instrument såsom utsläppsrätter, elcertifikat och skatter tillsammans med nätansvarigas styrning och reglering av elproduktionens sammansättning.

Därutöver tillkommer en komplexitet vad avser livscykeldata för de elektriska drivlinorna. Nya batteritekniker, motortyper och laddningsinfrastrukturer utgör systemkomponenter där teknikutveckling skapar behov av kontinuerlig uppdatering av miljödata. Erfarenheten från pågående tidig introduktion av elbilar och elsparkcyklar visar på flera oklarheter kring systemens miljönytta, en situation till stor del orsakad av avsaknaden av en branschgemensam kvalitetssäkrad uppsättning data applicerbar för eldrivna koncept och system.

Projektet syftar till att sammanställa och upprätthålla en pedagogisk och enkelt tillgänglig metodguide, miljödatabas och kalkylverktyget NTMCalc. Genom att erbjuda branschgemensamma data och verktyg för miljöanalys kommer projektet möjliggöra beskrivning av elektrifieringens effekter, såväl positiva som negativa. Vederhäftig information och metodik är en nyckelfaktor för att miljöargumentation bakom elektrifieringsprocesser ska uppfattas som trovärdiga och därmed kunna understödja beslut om teknikbyte. Inom programmet kommer såväl kvaliativ som kvantitativ data ingå. I möjligaste mån kommer kvantitativa data även tillgängliggöras i NTMCalc.

För mer information om kunskapscentret, kontakta: magnus.swahn@transportmeasures.org

Om du har frågor om Triple F, kontakta: maria.oscott@lindholmen.se