Network for Transport Measures

Nyheter

NTM deltar i utvecklingen av internationella standarden ISO 14 083

NTM blir medlemmar i SIS Tekniska kommitté TK 207 – Miljöledning. Genom medlemskapet kan NTM medverka i det nyligen påbörjade projektet att etablera en internationell standard, ISO 14 083 – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions of transport operations.

Vid framtagande av den existerande europeiska standarden EN 16 258:2012 Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (gods- och passagerartransporter) var NTM en mycket aktiv part och utgjorde under projektets senare del tekniskt expertstöd.

NTMs målsättning med deltagande i arbetet att utveckla ISO 14 083 är att bidra till utvecklingen av en robust och användbar internationell standard som kan stödja NTMs medlemmar i allmänhet och tillämpas i NTMCalc i synnerhet.