Network for Transport Measures

Nyheter & Blogg


Nyheter

Anmäl er till kommande årsmöte med tema insetting

Vi ser ett ökande behov av klimatomställning inom transporter för att möta internationella överenskommelser om minskad klimatpåverkan. Utmaningarna är stora och det fordras innovativa lösningar när transporter utgör en nödvändig förutsättning för företag med tillverkning och handel av produkter och varor. Ett koncept som tillämpas av allt fler aktörer är insetting…


Nyheter

Se presentationerna från ”Effekterna på de maritima transporterna med utsläppshandel”

Den 5e februari 2024 arrangerade NTM, Näringslivets transportråd och Industrirådet ett seminarium om hur handel med utsläppsrätter…


Nyheter

Save the date

Den 11 april håller NTM sitt årsmöte i Stockholm på Sjöfartshuset i Gamla stan. Vi återkommer med innehåll och föreläsare.


Nyheter

Seminarium om handel med utsläppsrätter inom sjöfart

Syftet med mötet är att sprida kunskap om vad implementeringen av sjöfarten inom EU ETS innebär…


Nyheter

Nya defaultdata publicerade

För att se de nya uppdaterade utsläppsvärdena för växthusgaer gå till NTMEcap. Från och med i år presenterar NTM generella utsläppsvärden av klimatgaser för föregående avslutat år (2023) samt projicerade utsläppsvärden för kommande år (2024)…


Nyheter

NTMs höstmöte med firande av 30 års jubileum

Den 16 november firade NTM 30 års jubileum. Visserligen några dagar före den 23 november då föreningen officiellt grundades 1993…


Nyheter

Bilder från Räknestuga om emissionsfaktorer nu tillgängliga

Den 30 oktober genomförde NTM en kortare räkneövning om allmänna vägval vid fastställande av emissionsfaktorer för olika typer av transporter. Bilderna finns nu tillgängliga här


Nyheter

Praktisk ”räknestuga” via Teams för medlemmar

Måndag den 30 oktober introducerar vi en regelbunden ”räknestuga” hur miljö- och klimatpåverkan bäst kan beräknas vid olika situationer. Det inledande tillfället behandlar beräkning av generella emissionsfaktorer för godstransporter…


Nyheter

Ytterligare spännande föreläsare till NTMs höstkonferens

I ljuset av EUs program ”Fit for 55” samt ”Count EU” har vi lyckats locka till oss Szymon Oscilowski från DG Move som gästföreläsare vid vårt 30-års firande. Temat är …


Nyheter

NTM fyller 30 år!

Den 16 november 2023 firar vi föreningens 30-årsdag på AB Volvos testanläggning utanför Göteborg. Temat för dagen blir lösnings- och framtidsorienterat med spännande föredrag, möjlighet att testköra framtidens el- och …


Nyheter

Presentationen från arbetsmötet om emissionsberäkningar är nu tillgängliga

 Den 29:e juni hölls ett två-timmars arbetsmöte där nuvarande och kommande beräkningar av transporters utsläpp av växthusgaser diskuterades….


Nyheter

Ny styrelsemedlem från Green Cargo

Vid årsmötet den 19 maj avgick Hanna Haglund från DSV som styrelsemedlem och ersattes av Camilla Kylenfelt Green Cargo som med egna ord presenterar sig nedan:…


Nyheter

Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 hade temat ”Konkreta åtgärder för klimatomställning” och hölls på Sjöfartshuset i Stockholm….


Nyheter

John Landborn, NTMs första ordförande har gått ur tiden

Med stor sorg nåddes vi nyligen av det sorgliga beskedet att John Landborn efter en tids sjukdom, den 9 februari gått ur tiden. Vi var många; familj, vänner och forna kollegor som tog avsked fredagen den 17 mars vid en minnesstund på Elfviks gård…


Nyheter

Anmäl er till NTMs spännande årsmöte

Programmet är nu klart. Läs under kalendariet/möte nedan och anmäl er till denna spännande eftermiddag. Skicka mail till info [a] transportmeasures.org. Först till kvarn gäller.
 
 


Nyheter

NTMs årsmöte den 19:e april – Save the date

Missa inte vårt kommande årsmöte på Sjöfartshuset i Stockholm. Förutom att avhandla formalia kommer mötet inkludera en rad spännande frågeställningar och framsteg…


Nyheter

Uppdatering av generella data för flygresor

Uppdateringen av generella emissionsdata för transporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid …


Nyheter

Uppdaterade deafaultdata för godstransporter samt generella drivmedelsdata

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid …


Nyheter

Presentationer från NTMs årliga höstmedlemsmöte nu tillgängliga

Vid årets årliga höstmedlemsmöte bröt professor Alan McKinnon ny mark genom sin presentation ”Supply chain resilience and decarbinisation”. Bilderna är nu tillgängliga. Föreläsningen spelades och är tillgänglig som en video.
Se …


Nyheter

Gasbränslen i NTMCalc

Under en längre tid har vi enträget arbetat med att ta fram välgrundade data avseende tillgängliga gasbränslen för vägfordon. Den första utmaningen…


Nyheter

Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet

NTM är mycket stolta och glada över att kunna meddela att huvudtalare på årets höstmöte den 10 november är den mycket välrenommerade professorn Alan McKinnon. Baserat på hans djupa kunskaper och insikter kretsar föredraget kring temat ”Försörjningskedjors resistens och miljömässiga hållbarhet…


Nyheter

Nya data för diesel- och HVO nu publicerade i NTMCalc

Äntligen har vi lyckats publicera våra nya data för diesel B0, B7 och HVO 100


Nyheter

Två nya styrelsemedlemmar i NTM

Vid årsmötet 2022 valdes två nya styrelsemedlemmar. Båda har hållbara transporter högt på sin professionella agenda och kommer att tillföra styrelsen ytterligare kunskaper. De nya ledamöterna är…


Nyheter

Årsmöte 2022 med inriktning på transporternas klimatomställning och energisäkerhet

Årets möte hölls i Sjöfartens hus som är fantastiska lokaler från mitten av 1600-talet på Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm…


Nyheter

NTMs årsmöte 2022 -Transporternas klimatomställning

I skuggan av pandemi och Rysslands pågående försök att invadera Ukraina innebär ökande utsläpp av växthusgaser och global klimatpåverkan alltjämt en minst sagt kritisk fråga. Med en turbulent omvärldsutveckling är …


Nyheter

Uppdaterade data för fossil diesel

För att säkerställa tillförlitliga och uppdaterade emissioner av växthusgaser (GHG) vid förbränning av fossil diesel i förbränningsmotorer har NTM gått igenom ett stort antal databaser…


Nyheter

Nu siktar vi mot verksamhetsbaserade data vid sammanställningen av transporternas utsläpp

Det finns ett växande behov av mer exakta och samtidigt förenklande stödsystem för beräkning av transporternas utsläpp…


Nyheter

Uppdaterade av NTMEcap data för godstransport

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process…


Nyheter

Föreläsning om Count emissions EU vid NTMs årliga höstaktivitet för medlemmar

Nyligen lanserade EU programmet “CountEmissionsEU”. Ta del av presentationen.


Nyheter

Missa inte detta! Kort seminarium om Count your transport emissions – ”CountEmissions EU”

Kort NTM-seminarium om Count your transport emissions – ”CountEmissions EU”…


Nyheter

Rapport för projektet “Beslutsfattarstöd – digitala emissionsberäkningar för intermodal ShortSea” nu tillgänglig

I april 2020 initierade Trafikverket forskningsprojektet ” Beslutsfattarstöd – digitala emissionsberäkningar för intermodal ShortSea” med slutrapportering den 30 juni 2021. Slutrapport med avslutande seminarium under hösten 2021 utgör rapporteringen av …


Nyheter

Uppdatering av NTM med nya eldata

På NTMs hemsida finns nu uppdaterade växthusgasutsläpp för el från 38 länder varav alla 27 EU-länder är inkluderade. I tillägg finns utsläpp av växthusgaser för genomsnittet för EU 27.Se data
Vänligen …


Nyheter

Föreläsningspresentationer från årsmötet nu tillgängliga

Vid årsmötet den 21 april genomfördes det formella årsmötet. Fjolårets styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse kunde väljas. Protokoll från årsmötet publiceras snarast det är färdigt. Efter årsmötet inledde …


Nyheter

Tema om transporternas energiförsörjning med start vid NTMs digitala årsmöte den 21 april

I takt med kraven om att göra transporter fossilfria och klimatneutrala fordras en omfattande övergång till nya energikällor. Under det kommande året kommer tillgängliga primära energikällor att beskrivas, både vad …


Nyheter

Uppdatering av NTMCalc med nya eldata

I NTMCalc finns nu uppdaterade eldata för 14 länders elmix samt en genomsnittlig elmix för EU28. I tillägg till detta finns det en elmix motsvarande svensk järnvägsmix som baseras på …


Nyheter

Presentation från höstmedlemsmötet 2020 nu tillgänglig

Szymon Oscislowski, programledare vid Directorate General for Mobility and Transport (DG MOVE),  European Commission höll en presentation på temat;
EU´s increasingly stringent legal and market instrument in order to accomplish more …


Nyheter

Uppdaterade av NTMEcap data för godstransport

Uppdateringen av generella data för godstransporter avseende samtliga trafikslag är en kontinuerlig process. Generellt rekommenderar vi användande av specifika leverantörsdata om sådana är tillgängliga. NTMEcap används lämpligen för jämförelse vid …


Nyheter

NTMs årliga höstmedlemsmöte 2020

På eftermiddagen den 25 november håller vi vårt årliga höstmöte för medlemmar med några få men spännande programpunkter.


Nyheter

NTM sammanställer fallstudier om fyllnadsgrad

I samarbete med Trafikverket kommer NTM under hösten 2020 samt våren 2021 att sammanställa drygt 10 fallstudierapporter som belyser branschaktörers arbete för att höja fyllnadsgraden i fordon och fartyg. Studien …


Nyheter

NTM presenterar 2020 års livscykeldata för el och biodrivmedel

Inom ramen för det pågående projektet att uppdatera NTMCalc till 5.0 har vi det senaste året lagt betydande utvecklingsinsatser på utvecklingen av nya uppdaterade data för bränslen och el i …


Nyheter

NTM och Triple F etablerar ett kunskapscenter för eldriven trafik

Inom ramen för målet om fossilfria godstransporter har NTM erhållit stöd för att etablera en kunskapsnod kring eldriven trafik tillsammans med Triple F (https://triplef.lindholmen.se/). Triple F är en svensk kraftsamling …


Nyheter

NTM deltar i utvecklingen av internationella standarden ISO 14 083

NTM blir medlemmar i SIS Tekniska kommitté TK 207 – Miljöledning. Genom medlemskapet kan NTM medverka i det nyligen påbörjade projektet att etablera en internationell standard, ISO 14 083 – Quantification …


Nyheter

NTM medverkar i nytt projekt om konsekvenserna av motstridiga regelverk för livscykelanalyser avseende drivmedel

IVL har tillsammans med flera aktörer, däribland NTM beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för ett projekt om livscykelanalyser (LCA) för drivmedel. Projektets målsättning är att öka förståelsen inom forskning, näringsliv …


Nyheter

Pilotutveckling av ett internetbaserat beslutstöd för intermodala närsjötransportkedjor

Maritimt Forum (www.maritimtforum.se) samt NTM har fått finansiering av Trafikverket för ett utvecklingsprojekt av ett internetbaserat beslutstöd vid val av intermodala närsjötransportkedjor för varuflöden. Målsättning är att etablera ett pilotsystem …


Nyheter

Presentation från NTMs vårmöte nu tillgänglig

Presentationen av professor Rod Franklin vid dagens medlemsmöte är nu tillgänglig.
Gå till biblioteket
 


Nyheter

Program för årsmötet 2020

Den 21 april håller NTM ett webbaserat årsmöte. Efterföljande föreläsning av Dr. J. Rod Franklin, Kühne Logistics University kommer att ge en introduktion till hur morgondagens mobilitet och logistik kommer …


Nyheter

Fallstudierapport från höstmötet nu tillgängligt på engelska

Fallstudierapport från höstmötet nu tillgängligt på engelska. Dokumentet finns i biblioteket (Methods)


Nyheter

Breaking news: NTMCalc uppgraderas

Med stöd från Trafikverkets forskningsportfölj tillsammans med egen finansiering kommer NTM att genomföra ett omfattande utvecklingsarbete de närmaste tre åren. Målet är att möjliggöra ännu mer robusta miljö-, klimat- och …


Nyheter

Presentationer från höstkonferensen 2019 Klimatneutrala godstransporter nu tillgängliga

2019 års höstkonferens arrangerades gemensamt av NTM, KNEG och Trafikverket. Temat för konferensen var den svenska godstransportsektorn som helhet och vad som konkret behöver göras inom sektorn för att nå …


Nyheter

Fallstudierapport inför höstmötet klimatneutrala godstransporter nu tillgänglig

Inför höstmötet den 30 september som vi arrangerar tillsammans med KNEG och Trafikverket har vi med staöd från Trafikverket tagit fram en fallstudierepport med goda exempel hur företag kan minska …


Nyheter

Anmäl er till vår spännande höstkonferens

Programmet till kommande medlemskonferens är nu färdigt. Det kommer att tillkomma ett par namn som talare inom kort. Konferensen ordnar vi tillsammans med KNEG och Trafikverket. Anmäl er till denna …


Nyheter

Klimatneutrala godstransporter i praktiken-reservera dagen

Den 30 september håller NTM sitt höstmöte i samarbete med KNEG och Trafikverket. Temat är hur vi ska nå klimatneutrala godstransporter i praktiken. Mötet sker i Stockholm från 13.00 till …


Nyheter

Årsmötet valde ny styrelsemedlem och fick höra om delar av svenska regeringens logistikstrategier

Den 23 april höll NTM årsmöte på Postmuseum i Stockholm. Stämman beviljade föregående års styrelse ansvarsfrihet. 2019 års styrelse valdes med Tobias Rydin från Scania som ny medlem samt att …


Nyheter

Anmäl er till NTMs årsmöte 2019

Den 23 april håller NTM sitt årsmöte i Stockholm. Programet presenteras nedan under Möten. Missa inte en spännande diskussion kring åtgärder och effekter för transporternas minskade klimatpåverkan.
Anmälan sker till: info@ntmcalc.org


Nyheter

NTM avslutade jubileumsåret i Göteborg med fest

Den 12 och 13 november hölls en kick-off för projekt Triple F (Fossil Free Freight) där NTM är en av konsortiets partners. I samband med detta passade NTM på att …


Nyheter

Kom till vårt 25 års mingel i Göteborg

Den 12 november avslutar NTM sitt 25-års firande i Göteborg i samband med startmötet för projektet Fossil Free Freight (Triple F). NTM är en av flera projektpartners. Tidigare i år …


Nyheter

Missa inte KNEGs resultatkonferens 2018

På väg mot 2030-målen: Trender och utmaningar för klimatneutrala godstransporter
Välkommen till KNEG:s och Trafikverkets årliga konferens. KNEG redovisar där om resultat av sitt arbete och diskuterar vad branschen och politiken kan och bör …


Nyheter

Presentationen från NTM:s 25-års jubileumsföreläsning nu tillgänglig

Alan McKinnon från KLU Universitetet gav en mycket intressant men också oroande föreläsning på temat ”Decarbonising Logistics” som baseras på hans bok med detta tema. Föreläsningen är en del av NTMs 25-års jubileum …


Nyheter

Breaking news – Världsledande Professor Alan McKinnon föreläser i Stockholm

NTM har lyckats locka den internationellt ledande forskaren Professorn Alan McKinnon att ge en föreläsning på temat ”Decarbonising Logistics”. Professor McKinnon kommer att hålla sitt föredrag den 28 maj i …


Nyheter

Presentation om de nya miljözonerna vid NTMs årsmöte 2018

Årsmötet som hölls i Stockholm skedde hos Circle K i Stockholm som ett frukostmöte. Extern föreläsare var Jonas Eliasson, Trafikdirektör i Stockholm. Jonas presenterade sin syn på de nya reglerna för …


Nyheter

Presentationer från tung transport i Malmö

NTM medverkade vid konferensen Tung transport i Malmö den 19 april. NTMs presentation finns nu tillgänglig. Snarast övriga presentationer görs tillgängliga kommer en länk till dessa.
Se presentationerna


Nyheter

NTM medverkar vid tung transport i Malmö

NTM medverkar vid en konferens den 19 maj om framtidens tunga transporter. I framtiden krävs motorer med låga emissioner och en bra prestanda – en förutsättning för en bred övergång till biodrivmedel i …


Nyheter

NTM håller frukostårsmöte i Stockholm den 18 april

Välkomna till NTM:s frukostårsmöte hos Circle K vid Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 24). Vi kommer inledningsvis att diskutera förbättring av stadens luftkvalitet med hjälp av miljözoner och har därför bjudit in …


Nyheter

NTM om HVO vid Transportform

Vid Transportforum den 10 – 11 januari medverkade NTM genom att redovisa resultatet hittills med studie kring miljö- och klimatpåverkan från HVO som utförts av IVL. Läs mer


Nyheter

Nya HVO-data

NTM håller på att slutligt sammanställa ny data för bränslet HVO. Vi kommer att redovisa utsläpp av klimatgaser på hemsidan samt i tillägg till dessa luftföroreningar och enegianvändning i NTMCalc. Följ denna …


Nyheter

NTM presenterar nya HVO-data vid Transportforum i Linköping

Den 10 och 11 januari genomför VTI den årliga och sedvanliga Transportforum. I vanlig ordning presenteras en mängd olika intressanta föredrag om allt inom transport och trafik med forskningsinriktning. NTM medverkar …


Nyheter

NTM vid fjärde internationella konferensen om hållbara vägtransporter

NTM deltog vid ”4th International Workshop on Sustainable Road Freight” den 30 november till den 1 december i Cambridge i England. Detta årliga symposium arrangeras av ”Sustainable Road Freight” inom Cambridge Universitet. NTMs presentation rapporterade från projektet  Get Greener,  som är …


Nyheter

Uppföljningsmodell från EU av utsläpp från tunga fordon

Inom EU står lastbilar samt stads- och fjärrbussar för ungefär 5 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Trots förbättrad bränsleeffektivitet ökar dessa utsläpp och är idag 19 % högre …


Nyheter

NTM om digitaliseringsmöjligheter vid Hållbara transporter

NTM medverkade vid IVL:s konferens hållbara transporter  som utställare samt genom att ordna ett konferensavsnitt som behandlade digitaliseringens möjligheter för minskad miljöpåverkan från transporter. Medverkande var Per-Olof Arnäs från Chalmers samt Tomas Dalman …


Nyheter

NTM vid KNEGs årliga resultatgenomgång

NTM presenterade tillsammans reultaten hittills från projekt Energo som finansieras av Energimyndigheten. Projektet genomförs av Chalmers, IVL och NTM och koordineras av KNEG.
Se presentation och läs mer om KNEG


Nyheter

Anmäl er till NTMs höstmöte vid Hållbara transporter 2017

NTM deltar vid Hållbara transporter den 16 november i Stockholm som arrangeras av IVL. NTM håller en separat session och förestår sedvanlig utställning. NTMs session behandlar digitaliseringens möjligheter att reducera …


Nyheter

Läs rapporten från projekt Get Greener

NTM har tillsammans med Trafikverket, Closer och Örebro Universitet genomfört en studie kring hur vissa utvalda åtgärder som tidigare presenteras i det EU-finansierade projektet Swiftly Green kan införas i svenska …


Nyheter

Presentationer från NTMs årsmöte nu tillgängliga

Presentationerna som gavs vis NTMs årsmöte i april är nu tillgängliga. Besök vårt  bibliotek där även Alberto Ayalas (California Air Resource Board), presentation vid Ekotransport är tillgänglig.


Nyheter

NTM och SFC undertecknar en avsiktsförklaring för vidareutveckling av standardiserade miljökalkyler

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM samt Smart Freight Center, SFC har tecknat en avsiktsförklaring som bekräftar ett gemensamt intresse att utveckla miljökalkyler enligt globala standarder som möjliggör ett arbete …


Nyheter

Missa inte tillfället att komma till vårt spännande årsmöte 2017

Vid årets årsmöte kommer vi att ta upp flera spännande ämnen med mycket intresssanta föreläsare. Vi kommer att höra om utvecklingen inom NTM, utvecklingen av hållbara transportsystem i Californien och …


Nyheter

NTMs årsmöte 2017

NTMs årsmöte kommer att ske på eftermiddagen den 25 april i Stockholm. Vi samordnar vårt årsmöte med konferensen Ekotransport 2030 som sker dagen efter. Utöver det formella årsmötet kommer vi …


Nyheter

Höstens NTM-konferenser

Missa inte våra två spännande konferenser. Dels är vi som vanligt med och ordnar en session på hållbara transporter den 10 november i Stockholm. Utöver detta ordnar vi en konferens …


Nyheter

Lansering av globalt överenskomna beräkningsmetoder

Inom ramen för GLEC, Global Logistics Emission Council där NTM medverkar lanserades nyligen en ny metodbeskrivning för att beräkna transporter emissioner av klimatgaser.
Läs mer


Nyheter

Beta-lansering av modul för automatiserad transportruttning

NTM erbjuder genom NTMCalc sedan några år tillbaka möjligheten till integrerade transportrelaterade miljöanalyser i olika affärssystem för exempelvis inköp, trafik- och transportledning. Integrationen sker via s.k. web service. Vårt mål …


Nyheter

NTM lanserar Corridorcalc

NTM stödjer lanseringen av Green Corridor Portal genom att lansera verktyget Corridorcalc. Verktyget är byggt på vår senaste plattform och i versionen 1.0 inkluderas transporters luftemissioner “well to wheel”. I …


Nyheter

Välkommen på NTMs årsmöte 2016!

Läs programutkast


Nyheter

Inbjudan till NTMs årsmöte den 17 mars

Datum:         17 mars
Tid:               15.00 – 19.00 med mingel mellan 17.30 till 19.00
Plats:            Göteborg, lokal bestäms inom kort
Läs vårt preliminära program


Nyheter

NTM status- och strategirapport avseende metoder och verktyg

Standardisering av metoder och verktyg för att mäta och fastställa transporters emissioner och energianvändning
Sammanfattning
Denna sammanställning redovisar en generell överblick av de miljöutmaningar som transportsektorn måste hantera för att åstadkomma mer …


Nyheter

Presentationer från NTMs session vid hållbara transporter

Nu är alla presentationer tillgängliga från NTM:s session ”Transporternas roll i den cirkulära ekonomin”. Presentationer.
 


Nyheter

Slutspurtserbjudande till Hållbara transporter

Boka dig den här veckan och ta del av den förmånliga rabatten! Kod NTM rabatterat pris 2995kr, ordinarie pris 3995kr. Programmet ses nedan.


Nyheter

NTM:s data i förhållande till förvanskade utsläppsvärden av NOx

Med anledning av avslöjandet av att vissa dieseldrivna personbilar på USA- och EU-marknaderna är utrustade med mjukvara som sänker utsläppen av NOX när bilarna testas mot gällande avgaslagkrav, har farhågor …


Nyheter

Rabatt på avgift för konferens hållbara transporter

Vi fick idag besked att tom den 15 oktober så erhåller alla NTM medlemmar en boka tidigt rabatt på 1500 kr. Från och med den 16 oktober erhåller alla NTM …


Nyheter

Nyhetsbrev september 2015

Läs vårt senaste nyhetsbrev


Nyheter

Lansering av NTMCalc 4.0 i en beta version

Vi lanserar nu NTMCalc 4.0 för att ge medlemmar möjligheten att känna på det nya verktyget. Efter några veckor kommer NTMCalc 4.0 att ersätta nuvarande NTMCalc 3.0. I samband med …


Nyheter

Uppdatering av hemsidan

På söndag den 13 september kommer hemsidan att uppdateras för kommande förbättringar avseende vår inloggningsfunktion. Hemsidan kan därför vara lite instabil under denna dag. Vi hoppas ni kan ha överseende …


Nyheter

Uppdatering av bränsledata

NTM fokuserar för närvarande datauppdatering på drivmedel, vilket innebär att våra insatser syftar till att uppdatera alla bränsledata inklusive tillgängliga förnyelsebara drivmedel. Projektet omfattar genomgång och granskning av livscykeldata av …


Nyheter

Nya lastbilsdata i NTMCalc

NTMCalc har uppdaterats med nya lastbilsdata för Euro 6 samt att data för Euro 5 fordon har uppdaterats.
Läs mer


Nyheter

Primelog lanserar Green Performance

Primelog lanserar en ny modul till Primelog TMS för att möjliggöra djupare insikt i företags klimatpåverkan kopplat till logistik. Den nya modulen heter Primelog Green Performance och ger företag bättre …


Nyheter

Presentationer från NTM vid Ekotransport 2030 finns nu tillgängliga

Vid Ekotransport 2030 den 28 april höll NTM ett seminarium under temat ”Effektivare transportlogistik för att minska utsläppen”. Medverkande var Anders Agerberg, Axfood, Urban Wästljung. Scania samt Magnus Swahn, NTM. …


Nyheter

NTMCalc + TNT = Sant

Göteborgsposten beskriver vårt samarbete med TNT kring beräkning av transporters utsläpp av koldioxid som redovisades på NTMs årsmöte. Läs mer på GP


Nyheter

Presentationer från seminariet ”Förnyelse i transportbranschen”

Årsmötet 2015 den 16 april i Göteborg hos DB Schenker var inriktat på hur transportbranschen kan förnyas med inriktning mot en hållbar utveckling. Presentationer från föreläsningar är nu tillgängliga i …


Nyheter

Vinn en biljett till Ekotransport 2030

NTM deltar som delarrangör, utställare samt föreläsare vid Ekotransport 2030. Konferensens hela program finns tillgängligt under möten nedan. Vi ger nu en medlem inom NTM chansen att gratis besöka denna …


Nyheter

NTM lanserar NTMCalc 4.0 (pressrelease)

Vid NTM:s kommande årsmöte presenteras nästa generation av internetbaserade verktyg för beräkning av transporters miljö- och klimatpåverkan. Verktyget är byggt på senaste teknik som ger snabbare respons och tål hög …


Nyheter

Förnyat arbetssätt

NTM:s styrelse har beslutat att förnya NTM:s interna arbetssätt genom att framöver driva all utveckling i projektform istället för dagens fasta arbetsgrupper. Målsättningen är att därmed öka tempot genom att …


Nyheter

NTM har justerat och uppdaterat data för tre s.k. belly flygplan i NTMCalc

Justeringarna avser:

B737-700 belly
B787-8 belly
A330-300x belly

Mer information