Network for Transport Measures

Välkommen till NTMs årsmöte 2019

Plats: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Gamla Stan i Stockholm

Datum: 23 april

Tid: 10.00 -12.00 och sedan enklare lunch

Program

Regeringens godstransportstrategi ska stärka svensk industris konkurrenskraft och samtidigt driva utvecklingen mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart logistiksystem. I strategin ligger nära hundra åtgärder och hittills har 13 specificerade regeringsuppdrag tilldelats olika myndigheter som stödjer strategins genomförande.

I ett samtal med chefen för godstransportstrategins kansli och Trafikverkets klimatexpert diskuterar vi vilken klimateffekt några av de mer klimatorienterade åtgärderna kan åstadkomma för att minska godstransporternas utsläpp av klimatgaser.

10.00        NTMs årsmöte

10.30        Regeringens godstransportstrategi och ett urval av väsentliga åtgärder

Åsa Tysklind, chef för det nationella godstransportrådets kansli på Trafikverket

11.00        Sveriges klimatmål för transporter i allmänhet och godstransporter i synnerhet

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket

11.20        Hur ska vi mäta och kvantifiera minskad klimatpåverkan av Regeringens åtgärder?

Ett samtal mellan NTM och Håkan Johansson

11.40        Diskussion i plenum

12.00        Lätt mingellunch

Anmälan sker till: info@ntmcalc.org. Meddela om ni stannar på lunch samt har allergier eller andra specifika önskemål