Network for Transport Measures

Projekt och finansiärer

Aktivitetsfinansiering

NTMs arbete finansieras genom medlemsavgifter samt särskilda stöd för specifika utvecklingsprojekt. Nedan redovisas tidigare och pågående projekt samt finansiärer. NTM välkomnar samarbeten för fler sådana projekt som utvecklar NTM i allmänhet i samverkan med medlemmar och andra partners. Kontakta oss om ni har idéer som ni tror kan gynna fler av NTMs medlemmar samtidigt som ert erbjudande eller kunskap förbättras så kan vi tillsammans söka finansiering.

Sammanställning av fallstudier om fyllnadsgrad (2020-2021)

NTM sammanställer under hösten 2020 och våren 2021 drygt 10 fallstudier som belyser branschaktörers arbete för att höja fyllnadsgraden i fordon och fartyg. Studien inkluderar samtliga trafikslag och ska även beskriva effektiviseringens klimatnytta. Färdigställda fallstudier presenteras på NTMs hemsida under NTMDelta.

 • Partners och finansiärer:
 • Trafikverket
 • Fallstudieorganisationer

Kunskapscenter för eldriven trafik (2020-2022)

Inom ramen för målet om fossilfria godstransporter ska NTM i samarbete med IVL etablera en kunskapsnod kring miljöeffekter av eldriven trafik tillsammans med Triple F. Triple F är en svensk kraftsamling för att nå målet om fossilfria godstransporter 2045.

Projektet syftar till att sammanställa och upprätthålla en pedagogisk och enkelt tillgänglig metodguide och miljödatabas vilket även ska uppdatera NTMCalc med framtidens elektrifierade lösningar. Genom att erbjuda branschgemensamma data och verktyg för miljöanalys möjliggörs kvantifiering och beskrivning av elektrifieringens effekter, såväl positiva som de mer utmanande.

Partners och finansiärer:

 • Triple F
 • IVL

Utveckling av internationell standard, ISO 14 083 (2020-2023)

Genom ett medlemskap i SIS Tekniska kommitté TK 207 – Miljöledning. medverkar NTM i det nyligen påbörjade projektet att etablera en internationell standard, ISO 14 083 – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions of transport operations.

Partners och finansiärer:

 • SIS

Motstridiga regelverk för livscykelanalyser avseende drivmedel (2020-2021)

IVL ska med stöd från Energimyndigheten och tillsammans med bland annat NTM analysera hur hur olika metodval vid livscykelanalyser (LCA) för drivmedel leder till motstridiga rekommendationer avseende miljöförbättringar och drivmedelsval. I projektet ska tre till fyra drivmedelskedjor analyseras enligt: RED (Renewable Energy Directive), EPD (Environmental Product Declaration) och PEF (Product Environmental Footprint). Projektets slutrapport publiceras i december 2021.

Partners och finansiärer:

 • Energimyndigheten
 • IVL

Pilot med beslutstöd för intermodala transportkedjor (2020-2021)

Maritimt Forum/Short Sea Promotion center samt NTM ska utveckla ett internetbaserat beslutstöd vid val av intermodala närsjötransportkedjor för varuflöden (inkluderar väg, sjö och järnväg). Målsättning är att etablera ett pilotsystem för hur ett digitalt beslutstöd skulle kunna utformas ur transportköparens perspektiv.

Partners och finansiärer:

 • Trafikverket
 • Maritimt Forum/Short Sea Promotion Center
 • Transportköpare
 • Hamnar
 • Rederier
 • Järnvägsbolag
 • Speditörer
 • Good to great (2019-2021)

”Good to great” syftar till att uppdatera NTMCalc till 5.0 vilket inkluderar data för nya fordon,  farkoster och bränslen. Projektet inkluderar även utveckling av beräkningsmetoder och verktyg för ruttning. Projektet är samfinansierat av NTM och Trafikverkets FOI-program.

Learn (2016-2019)

”The Logistics Emissions Accounting and Reduction Network project” (LEARN) syftade till att stärka företags ambitioner att minska sitt klimatavtryck genom hela försörjningskedjan. LEARN-projektet erhöll finansiering av  European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 723984. NTM var en av 13 partners.

Get Greener (2016 – 2017)

Målet är att välja ut relevanta åtgärder ur Swiftly Greens verktygslåda över möjliga åtgärder som kan reducera miljö- och klimatpåverkan. Baserat på dessa åtgärder beräknas samt beskrivs deras effekter i verkliga tillämpningar inom den svenska delen av Scanmed-korridoren. Projektet inkluderar tre fallstudier; Långa tåg, långa lastbilar samt bygge av trafikinfrastruktur (tunnel)

Partners och finansiärer:

 • Trafikverket
 • Closer (Lindholmen Science Park)
 • Örebro Universitet
 • Fallstudieorganisationer

Energo (2015-2017)

Målet är att utvärdera hur miljö- och klimateffekten av logistiska förbättringar kan mätas och utvärderas för att bli en mer vanlig del för att minska transportlogistikens miljö- och klimatpåverkan. Projektet inkluderar tre fallstudier som täcker både tillverkning och handel.

Partners and finansiärer:

 • Energimyndigheten
 • KNEG
 • Chalmers
 • IVL
 • Fallstudieföretag

Avancerad ruttningsmodul (2015 – 2016)

Projektet syftar till att implementera en ruttningsmodul för användare av NTMCalc web service när de endast har geografisk data om starten och slutet på en transportkedja. Modulen beräknar den mest sannolika ruttningen och inkludera flera transportlänkar med tillhörande trafikslag.

Partners och finansiärer

 • Vinnova

Ecotell (2014 – 2016)

Projektet syftar till att möjliggöra miljökalkyler baserat på data från operationell bränsleförbrukningsdata från omborddatorer tillsammans med verklig last ombord. Projektet leds av IVL.

Partners och finansiärer:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation
 • Volvo
 • Scania
 • Viktoria Institute
 • CTH
 • Mah
 • DSV
 • Bring
 • Fraktkedjan
 • ÖGS
 • Postrack
 • Axelerate
 • Hogia
 • Preem
 • NTM

Holistisk miljöanalys (2013-2015)

Projektet sysftar till att ytterligare bredda nuvarande miljökalkyler genom att inkludera infrastrukturens miljöpåverkan, osäkerheter i kalkyler samt bullereffekter. Projektet inkluderar även värderingen av miljöpåverkan som externa kostnader. Projektet är finansierat av:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation
 • NTM

Utveckling av verktyg för att möjliggöra gröna korridorer i EU-projektet  Swiftly Green (2013-2015)

Projektet syftar till att utveckla verktyg som kan göra transporter i korridorer mer hållbar. Projektet finansieras av :

 • EU DG Move

Utveckling av NTM som kompetenscenter (2013)

Projektet stödjer flera delar av NTM:s verksamhet, bland annat den nya hemsidan. Projektet är finansierat av:

 • Trafikverket

Network for Transport Measures (2011-2013)

Projektet syftar till att utveckla specifika databaser för vissa fordonskategorier inom NTMCalc. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

New Transport Measures (2011-2012)

Projektet stödjer samtliga delar av NTM:s verksamhet, men med huvudsaklig inriktning på NTMCalc. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

NTM:s medverkan i slutförandet av den nya CEN-standarden (2011-2012)

Projektet stödjer NTM:s medverkan vid slutförandet av den nya standarden avseende gemensamma metoder för fastställande av transporters energianvändning samt utsläpp av växthusgaser. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

Spridning av metoder relaterade till NTMCalc (2009-2010)

Projektet syftar till att kommunicera och sprida resultaten av nya NTMCalc . Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

Klimat- och miljöanalysverktyg för persontransporter (2009-2012)

Projektet syftar till att utveckla och implementera ett nytt kalkylverktyg för persontransporter som inkluderar en miljödatabas med samtliga trafikslag. Verktyget baseras på samma plattform som NTMCalc för godstransporter. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation

Miljöanalysverktyg (2008-2011)

Projektet syftar till att utveckla och implementera ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter, omfattande en trafikslagsövergripande miljödatabas och ett internetbaserat kalkylverktyg, som ska tjäna såväl godstransportsäljares som godstransport-köpares framtida behov av att effektivt, enkelt, snabbt och till en låg kostnad, utan att förlora i kvalitet och tillförlitlighet, kunna beräkna godstransporters och godstransportkedjors klimat-, hälso- och miljöpåverkan. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA
 • Stiftelsen IVL
 • Vägverket
 • Banverket
 • Sjöfartsverket
 • Schenker
 • Green Cargo
 • Geodis Wilson
 • SKF
 • ICA
 • Medicarrier/SLL
 • Lantmännen

Alternativa drivmedel (2005)

Projektet hade som syfte att ta fram förslag till emissionsdata för alternativa drivmedel. Med utgångspunkt från de fordon och drivmedel som finns tillgängliga kommersiellt i Sverige våren 2005. Detta är ett arbetsmaterial som ska förankras samt tillgängliggöras via NTM, Nätverket för Transporter och Miljö. Projektet finansieras av

 • Vägverket
 • Stockholms Miljöförvaltning
 • Göteborgs Trafikkontor
 • Stockholms Lokaltrafik

Internationella data för gods och logistik (2001-2004)

Projektet syftar till att utveckla NTMs nuvarande metoder och data till internationellt accepterade modeller för samtliga trafikslag. Projektet finansieras särskilt av 15 företag och organisationer vilka är:

 • Vägverket
 • DVS
 • GreenCargo
 • ICA
 • IKEA
 • SCA
 • SCA Transforest
 • Schenker