Network for Transport Measures

Projekt och finansiärer

Aktivitetsfinansiering

NTMs arbete finansieras genom medlemsavgifter samt särskilda stöd för specifika utvecklingsprojekt. Nedan redovisas tidigare och pågående projekt samt finansiärer. NTM välkomnar samarbeten för fler sådana projekt som utvecklar NTM i allmänhet i samverkan med medlemmar och andra partners. Kontakta oss om ni har idéer som ni tror kan gynna fler av NTMs medlemmar samtidigt som ert erbjudande eller kunskap förbättras så kan vi tillsammans söka finansiering.

Get Greener (2016 – 2017)

Målet är att välja ut relevanta åtgärder ur Swiftly Greens verktygslåda över möjliga åtgärder som kan reducera miljö- och klimatpåverkan. Baserat på dessa åtgärder beräknas samt beskrivs deras effekter i verkliga tillämpningar inom den svenska delen av Scanmed-korridoren. Projektet inkluderar tre fallstudier; Långa tåg, långa lastbilar samt bygge av trafikinfrastruktur (tunnel)

Partners och finansiärer:

 • Trafikverket
 • Closer (Lindholmen Science Park)
 • Örebro Universitet
 • Fallstudieorganisationer

Energo (2015-2017)

Målet är att utvärdera hur miljö- och klimateffekten av logistiska förbättringar kan mätas och utvärderas för att bli en mer vanlig del för att minska transportlogistikens miljö- och klimatpåverkan. Projektet inkluderar tre fallstudier som täcker både tillverkning och handel.

Partners and finansiärer:

 • Energimyndigheten
 • KNEG
 • Chalmers
 • IVL
 • Fallstudieföretag

Avancerad ruttningsmodul (2015 – 2016)

Projektet syftar till att implementera en ruttningsmodul för användare av NTMCalc web service när de endast har geografisk data om starten och slutet på en transportkedja. Modulen beräknar den mest sannolika ruttningen och inkludera flera transportlänkar med tillhörande trafikslag.

Partners och finansiärer

 • Vinnova

Ecotell (2014 – 2016)

Projektet syftar till att möjliggöra miljökalkyler baserat på data från operationell bränsleförbrukningsdata från omborddatorer tillsammans med verklig last ombord. Projektet leds av IVL.

Partners och finansiärer:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation
 • Volvo
 • Scania
 • Viktoria Institute
 • CTH
 • Mah
 • DSV
 • Bring
 • Fraktkedjan
 • ÖGS
 • Postrack
 • Axelerate
 • Hogia
 • Preem
 • NTM

Holistisk miljöanalys (2013-2015)

Projektet sysftar till att ytterligare bredda nuvarande miljökalkyler genom att inkludera infrastrukturens miljöpåverkan, osäkerheter i kalkyler samt bullereffekter. Projektet inkluderar även värderingen av miljöpåverkan som externa kostnader. Projektet är finansierat av:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation
 • NTM

Utveckling av verktyg för att möjliggöra gröna korridorer i EU-projektet  Swiftly Green (2013-2015)

Projektet syftar till att utveckla verktyg som kan göra transporter i korridorer mer hållbar. Projektet finansieras av :

 • EU DG Move

Utveckling av NTM som kompetenscenter (2013)

Projektet stödjer flera delar av NTM:s verksamhet, bland annat den nya hemsidan. Projektet är finansierat av:

 • Trafikverket

Network for Transport Measures (2011-2013)

Projektet syftar till att utveckla specifika databaser för vissa fordonskategorier inom NTMCalc. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

New Transport Measures (2011-2012)

Projektet stödjer samtliga delar av NTM:s verksamhet, men med huvudsaklig inriktning på NTMCalc. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

NTM:s medverkan i slutförandet av den nya CEN-standarden (2011-2012)

Projektet stödjer NTM:s medverkan vid slutförandet av den nya standarden avseende gemensamma metoder för fastställande av transporters energianvändning samt utsläpp av växthusgaser. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

Spridning av metoder relaterade till NTMCalc (2009-2010)

Projektet syftar till att kommunicera och sprida resultaten av nya NTMCalc . Projektet finansieras av:

 • VINNOVA

Klimat- och miljöanalysverktyg för persontransporter (2009-2012)

Projektet syftar till att utveckla och implementera ett nytt kalkylverktyg för persontransporter som inkluderar en miljödatabas med samtliga trafikslag. Verktyget baseras på samma plattform som NTMCalc för godstransporter. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA
 • IVL Foundation

Miljöanalysverktyg (2008-2011)

Projektet syftar till att utveckla och implementera ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter, omfattande en trafikslagsövergripande miljödatabas och ett internetbaserat kalkylverktyg, som ska tjäna såväl godstransportsäljares som godstransport-köpares framtida behov av att effektivt, enkelt, snabbt och till en låg kostnad, utan att förlora i kvalitet och tillförlitlighet, kunna beräkna godstransporters och godstransportkedjors klimat-, hälso- och miljöpåverkan. Projektet finansieras av:

 • VINNOVA
 • Stiftelsen IVL
 • Vägverket
 • Banverket
 • Sjöfartsverket
 • Schenker
 • Green Cargo
 • Geodis Wilson
 • SKF
 • ICA
 • Medicarrier/SLL
 • Lantmännen

Alternativa drivmedel (2005)

Projektet hade som syfte att ta fram förslag till emissionsdata för alternativa drivmedel. Med utgångspunkt från de fordon och drivmedel som finns tillgängliga kommersiellt i Sverige våren 2005. Detta är ett arbetsmaterial som ska förankras samt tillgängliggöras via NTM, Nätverket för Transporter och Miljö. Projektet finansieras av

 • Vägverket
 • Stockholms Miljöförvaltning
 • Göteborgs Trafikkontor
 • Stockholms Lokaltrafik

Internationella data för gods och logistik (2001-2004)

Projektet syftar till att utveckla NTMs nuvarande metoder och data till internationellt accepterade modeller för samtliga trafikslag. Projektet finansieras särskilt av 15 företag och organisationer vilka är:

 • Vägverket
 • DVS
 • GreenCargo
 • ICA
 • IKEA
 • SCA
 • SCA Transforest
 • Schenker