Network for Transport Measures

Samlastning och fyllnadsgrad

Transporter brukar delas upp som dedikerade eller delade tjänster. Vanligast är delade transporttjänster. Genom att transportera gods tillsammans möjliggörs ökad fyllnadsgrad. Det klassiska exemplet är att tungt gods kan lastas i botten av en lastbärare som sedan fylls med lätt och skrymmande gods ovanpå. På detta vis effektiviseras transportern och transportören kan maximera sin intäkt. Det kan dock finnas faktorer som försvårar samlastning. Exempel är temperaturkrav, farligt gods som inte får samlastas. De vanligaste begränsningarna är leveranskrav avseende hämtning och leveranstider, ledtider samt frekvens. Samlastning är således en förutsättning för hög fyllnadsgrad men även ett hinder i vissa fall.