Network for Transport Measures

Ledtid och fyllnadsgrad

Färjeförbindelser mellan två hamnar måste för att uppnå såväl servicegrad samt ekonomisk täckning hinna med ett fullt omlopp inom uppsatta tidtabeller. Detta kan innebära att avgångar måste ske utan optimal fyllnadsgrad för att redan lastat gods (och resenärer) ska komma fram i tid. Liknande exempel finns inom samtliga trafikslag. Inom järnvägstrafik kompliceras situationen ytterligare med den sk. tågplanen som anger möjliga tidsfönster för godståget som kan innebära avgångar utan fullgod fyllnadsgrad. Om tågplanen inte kan hållas riskerar tåget att fastna och i vissa transportrelationer innebär det att tåget kan fördröjas 24 timmar eftersom arbetstiden inte räcker till.