Network for Transport Measures

Fokus på hamnens effektivitet ökar transporternas fyllnadsgrad

Trelleborgs hamns bidrag till effektivare transporter sker främst genom organisation, samarbeten och tydliga tidtabeller med tillhörande spelregler för alla inblandade aktörer. På detta vis uppnås en ökad transportfyllnadsgrad. Arbetet är ständigt pågående där förutsättningar hela tiden förändras. Torgny Nilsson, Manager business development beskriver hamnens ständiga arbete för effektivitet och nöjda kunder. Beskriven 2021-06-30. 

Trelleborgs hamns verksamhet omfattar huvudsakligen passagerartrafik och godstransport med färjor som har passagerardäck och bildäck, s.k. RoPax.

Torgny Nilsson framför hamnen översikt av 2025. Foto ©Trelleborgs hamn

Hamnen sett från passagerarterminalens tak. Foto ©Trelleborgs hamn

Passagerarna reser antingen med bil eller kommer ombord gående. Godstrafiken lastas och lossas på bildäck med lastbilar, semitrailers och container på chassin. På årsbasis hanterar Trelleborgs hamn 770 000 transportenheter med en stadig årlig tillväxt på dryga 5 %. Godsbalansen i hamnen är ungefär 55 % import och 45 % export. Ungefär 130 000 transportenheter per år är obeledsagade och lastat och lossas med hamntruckar (Tug master).

Hamnens bussar som skjutsar passagerare till och från färjorna. Foto ©Trelleborgs hamn.

Lossning av färja med en hamntruck som drar en semitrailer. Foto ©Trelleborgs hamn.

Två av färjorna i reguljär trafik till och från Trelleborg är utrustade med spår och lastar hela godståg med både konventionella järnvägsvagnar och vagnar för intermodala transportenheter. Den konventionella vagnslasten minskar över Trelleborg medan volymen systemtåg som av olika anledningar måste gå via Trelleborg är stabila. Containertrafiken från Kina med tåg och via Östersjön ökar i omfattning. Idag är 12% av volymen är av intermodal järnväg till och från Trelleborg vilket var ca. 16 000 transportenheter per år 2019 med en ökad trend 2020 till omkring 30 000 transportenheter. För närvarande genomförs ett Regeringsuppdrag för att belysa hur godstrafik till och från landet med järnväg ska säkras för att inte vara beroende av endast ett eller fåtal alternativa rutter.

Trailers redo att lastas Foto ©Trelleborgs hamn

Färjetrafiken bedrivs av TT Line, Stena Line samt Unity line som också ökar sin lastkapacitet med om- och nybyggnationer där TT-Line kommer med nya färjor under 2022. De nya färjorna kommer att drivas med naturgas (LNG).

Trafik sker mellan Trelleborg och; Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda. Trafiken till speciellt Rostock har vuxit med stor intermodal kapacitet. Järnvägstrafik i Tyskland österifrån till/från Rostock hanteras fortsatt via Maschen utanför Hamburg istället för att ledas via de nya renoverade östliga bansträckningarna via exempelvis Berlin. Också Swinoujscie har expansiva planer genom kraftiga EU-bidrag.

För att säkra balanserade transportvolymer samarbetar Trelleborg aktivt med sina samarbetspartners varav kan nämnas Eskilstuna logistikpark som nu utvecklats till sju tåg i veckan i båda riktningarna och drivs av TX Logistics. Även till Oslo planeras fler tåg. TT-line har etablerat ett eget tåg till Hallsberg/Örebro med volymer till bl.a. Lidl som drivs i samarbete med Kombiverkehr.

Ytterligare förstärkning av anslutningstrafik utreds kring sjöförbindelse med skyttlar längs ostkusten, långa lastbilar (HCT), samt att möjligheten att använda stillastående järnvägsvagnar för transportenheter norrut till Småland och tillbaka innan vagnarna ska tillbaka till kontinentala Europa utreds. En sådan lösning skulle minska oanvänt vagnskapital.

Hamnens kombiterminal där inkommande och avgående tåg lastas och lossas med en Reachstacker. Foto ©Trelleborgs hamn

Genom att bedriva ett systematiskt effektivitetsarbete kan trafikens fyllnadsgrad till och från hamnen ökas. I detta fall mäts fyllnadsgrad i antal transportenehet i förhållande till tillgänglig aktuell kapacitet. Transportenheternas invändiga fyllnadsgrad kan inte påverkas av hamnen. Den viktigaste faktorn för en hög hamneffektivitet och trafikfyllnadsgrad är enligt Torgny Nilsson att samtliga parter håller tider. Detta gör att samtliga iblandade aktörer kan optimera sina resurser. Vidare tillhandahåller Trelleborgs hamn ”pre-storage” som innebär att transportenheter står uppställda för nästkommande sjö- eller landtransport. Denna tjänst ökar i betydelse när andelen obeledsagade transportenheter ökar. En strukturell drivkraft bakom detta är en växande chaufförsbrist, till följd av stora pensionsavgångar de kommande åren och därtill en mycket liten tillväxt av nya chaufförer.

Det som främst driver utvecklingen mot ökad fyllnadsgrad och storskaliga klimateffektiva transporter är samhällets och företagens klimatmål. Intermodala tåglösningar efterfrågas därför alltmer, vilket i sin tur leder till flaskhalsar som påvisar rådande kapacitetsbrist inom järnvägen. Ett tidigt exempel på kommande ännu större kapacitetutmaningar uppstod på grund av en olycka 2019 och ett senare tillbud januari 2021 med trailer på järnvägsvagn. Danmark valde att omedelbart stoppa alla trailers på järnväg i hela landet.  Senare ledde detta till krav på att trailers måste väga minst 14 ton brutto för att få transporteras på järnväg genom Danmark, vilket omgående skapade kapacitetsbrist.

Kraven på hamnen ökar nu ytterligare med två nya stora fartyg med över 4500 lm vardera som kommer att drivas med LNG. Bunkringen kommer med största sannolikhet ske via båt. Sammantaget förväntas antalet transportenheter som passerar hamnen öka från nuvarande 770 000 per år till ungefär 1 000 000 per år. Det innebär ytterligare ett påtagligt stort antal nya lastbilar per dag som ska passera Trelleborg och ut i det svenska vägnätet. Anslutande tågförbindelser i Sverige kommer inte att räcka till eftersom även persontågen kräver sin del av spårkapaciteten, särskilt i rusningstrafiken. Det kommer att fordras andra åtgärder för att skapa fler tåglägen, varav sänkt tågfrekvens utanför rusningstider kan vara en för att ge mer rum åt godstågen. Långsiktigt måste även spårkapaciteten förstärkas med ytterligare mötesplatser. Betydelsen av ”pre-storage” av transportenheter kommer att öka för att säkra transportenheter till de avgående färjorna för en hög fyllnadsgrad. Vidare innebär att antalet obeledsgade transportenheter kan öka fartygens lastning- och lossningstider eftersom dessa kräver hantering med terminaltraktorer samt även fordrar ytterligare lastsäkring.

Visserligen bygger Polen ett modernt järnvägsnät med förbindelse med Rostock, men järnvägstransporterna måste överlag göras mer effektiva för att kunna hantera förväntad tillväxt. Nyckeln ur ett kapacitets- och ekonomiskt perspektiv är att utnyttja järnvägen bättre. Kapacitetsbrist leder till flaskhalsar och stopp som sänker förtroendet för spårbundna lösningar. Vidare är det dyrt med stillastående tåg med en vagnshyra på ca. 75 Euro per dag tillsammans med kostnad för lok och förare. I nuläget hänger järnvägen inte med i utvecklingen trots att det är en väsentlig del i arbetet att nå uppställda klimatmål.

Sättet framåt för effektivare konventionell och intermodal järnvägstrafik i anslutning till hamnar och andra transportnoder är att:

  • Erbjuda tillförlitlighet
  • Säkra upp transportkapacitet
  • Bedriva en effektiv verksamhet, avseende fyllnadsgrad som i omlastning, hämtning och leverans
  • Säkra framdrivning med el producerad fossilfritt

Med dessa åtgärder kan hamnar och rederier med stöd av järnväg skapa klimatsmarta transportlösningar.