Network for Transport Measures

Teori och fallstudier kring effektivisering

Trafik genererar såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska kostnader. Därmed finns det goda grunder för åtgärder som minimerar trafiken (kostnaden) och som samtidigt maximerar transporterna (nyttan). Konkret innebär det att använda befintlig transportkapacitet bättre för att minska behovet av fordons- och farkoströrelser, som i stor utsträckning drivs av fossila drivmedel med tillhörande utsläpp av klimatgaser. Att minska användandet av drivmedel (och andra energibärare) utgör en första och grundläggande åtgärd för att kunna ställa om till fossilfria godstransporter. I detta underlag belyser vi inledningsvis olika aspekter med flera avvägningar för ökad effektivitet och fyllnadsgrad. Därefter presenteras fristående fallstudier kring praktiska åtgärder och uppnådda effekter.