Network for Transport Measures

Vår verksamhetsprocess

För att kostnadseffektivt säkerställa relevanta tjänster och erbjudanden till våra medlemmar arbetar vi enligt en projektorienterad organisation. Detta är en väsentlig del av vår förmåga att leverera och möta medlemmars behov, det vill säga ett villkor för vår långsiktiga trovärdighet.

Förvaltning och utveckling

Den löpande förvaltning drivs genom ett mindre kansli som bemannas med följande funktioner:

 • Verksamhetsledare som ansvarar för den löpande verksamheten och rapporterar till styrelsen
 • Ekonomiadministratör som administrerar bokföring och fakturering
 • Kontroll genom en extern auktoriserad revisor

Det dagliga arbetet inom NTM är att utveckla och erbjuda trovärdiga:

 • Digitala mätverktyg, data och metoder
 • Relevanta jämförelsedata
 • Exempel på stigfinnande miljöförbättrande åtgärder inom mobilitet och logistik
 • Möten, konferenser och utbildningar

I korthet är målet att stödja våra medlemmars ambitioner att utveckla transportlösningar som har mindre miljöpåverkan.

En väsentlig del av den löpande förvaltningen är att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser för verksamhetens dagliga förvaltning och utveckling. Detta sker genom att verktyg och informatio skapar nytta för medlemmar som förhoppningsvis motiverar fortsatt medlemskap. Medlemsavgiften är vår huvudsakliga intäktskälla. Vidare sker aktivitetsfinansiering som söks hos enskilda företag eller myndigheter för att stödja specifika utvecklingsaktiviteter. NTM erbjuder också tillgång till NTMCalc web services mot en licensavgift.

En väsentlig del i detta arbete är att åstadkomma ett kumulativt lärande. Detta innebär att NTM eftersträvar medverkan i externt finansierade projekt enskilt och tillsammans med andra parter där utfallet genom nya kunskaper om metoder och data även kan berika och förbättra NTM:s verktyg.

Beslutsprocess för implementering av nya data och metoder

Alltsedan starten av NTM har principen varit att söka bästa möjliga data och metoder och göra dessa tillgängliga via verktyg och hemsida. När bättre och/eller mer allmänt accepterade metoder har identifierats har dessa fått ersätta tidigare lösningar. NTM har hoppat ”från tuva till tuva”.

Beslutsprocess för implementering av nya data och metoder:

Nivå Beslutinstans Rådgivare Exempel på fråga
1 Medlemsmöte Referensgrupp 1 Alla övriga frågor
2 Styrelse Referensgrupp 1 Energibärare exv. vårt dokument för detta
3 Områdesansvarig 2 Projektgrupp 3 Allokeringsregler för persontåg
4 Trafikslagsexpert 4 Projektgrupp 3 Energianvändning för specifikt tåg

Alla beslut ska stämmas av med nivån över om vägvalen bedöms osäkra eller kontroversiella

 1. Referensgruppen är knuten till projekt eller aktivitet och ska bistå vid svåra beslutsval.
 2. Områdesansvariga i styrelsen för Gods & logistik, Resor, Drivmedel, Transportupphandling i styrelsen
 3. Projektgrupp ersätter arbetsgrupp, men är i grunden samma funktion som tidigare med den skillnaden att den avvecklas efter avslutat projekt eller aktivitet.
 4. En trafikslagsexpert för varje trafikslag håller på att utses. Sannolikt kan det behövas fler experter per trafikslag, exempelvis tre separata experter för lastbil, buss och personbil.

Projekt- och aktivitetsstyrning

Vår project- och aktivitetsstyrning inkluderar:

 • Beställare/Styrgrupp
 • Referensgrupp (vid behov)
 • Projekt- aktivitetsansvarig
 • Budget
 • Tidsplan med leveranser
 • Avslutningsrapportering

Projektet ska rymmas inom NTM:s hela verksamhetsbudget som fastställs årligen av styrelse och medlemsmöte.