Network for Transport Measures

NTM News – December 2017

Virtuella julklappar från NTM, 2017-12-22
Virtual Christmas gifts from NTM, 2017-22-12 (English below)

Please distribute this to others in your organisation

Do you want some additional person in your organization to receive this newsletter? Send us the e-mail address and we will update our list of receivers.English news below

Jul- och nyårshelg innebär förhoppningsvis en avkopplande tid som ger lite välförtjänt återhämtning. Utöver mat och umgänge med familj och vänner vill vi bidra med lite inspirerande virtuella julklappar som kanske kan bidra till nya idéer:

 1. NTM har under hösten med hjälp av IVL utvecklat nya data för bränslet HVO. Dessa publicerar vi nu som ett exempel för en fordonstyp på hemsidan och målet är att inkludera dessa i sin helhet samt i NTMCalc i början på nästa år. Läs mer
 2. NTM deltar vid Transportforum den 10 till 11 januari med temat förnyelsebara drivmedel. Vid denna session kommer vi bland annat att redovisa och diskutera våra nya data. Läs mer
 3. Lär dig mer om ”e-tailing” och hur returlogistiken utvecklas med tillhörande hållbarhetsutmaningar. Vi har intervjuat Professor Sharon Cullinane från Göteborgs Universitet i ämnet. Se intervjun
 4. I ett projekt finansierat av Trafikverket medverkade NTM vid det fjärde internationella mötet om hållbara vägtransporter. Utöver NTM: presentation gavs en mängd intressanta föredrag som är värda att begrunda och nu finns tillgängliga. Läs mer
 5. NTM organiserade ett inspirationsseminarium om hur digitaliseringen kan bidra eller i värsta fall hindra utvecklingen av hållbara transporter. Titta på bilderna som P-O Arnäs från Chalmers samt Tomas Dahlman från Electrolux presenterade: Läs mer
 6. Tillsammans med KNEG, Chalmers och IVL har NTM försökt visa hur en effektivare logistik kan öka transporternas energieffektivitet. Resultatet visar på svårigheter attt nå förväntade besparingar och den fullständiga rapporten presenteras inom kort. I väntan på denna kan ni se redovisningen vid KNEGs årskonferens. Läs mer

God Jul och Gott Nytt År
Önskar
NTM

Chistmas and New Year hopefully means a relaxing time for well desered time to recover and catch up. In addition to good food and time with your family and friends we would like to contribute with some virtual Christmas gifts that may inspire and contribute to new ideas:

 1. During this autumn, NTM has with help from IVL developed new data for the fuel HVO. These data is now published as an example for one vehicle type at the homepage. The aim is to include these in total at NTMCalc in the beginning of next year. Read more
 2. NTM participates at Transportforum the 10th to the 11th of January under the theme renewable fuels. At this session we will present and discuss the new findings. Read more
 3. Learn more about ”e-tailing” and how reverse logistics develops with corresponding sustainability challenges. We have interviewed Professor Sharon Cullinane at the University of Gothenburg on the topic.Se the interview
 4. In a project financed by the Swedish Transport Administration NTM attended the 4th International Workshop on Sustainable Road Transport. In addition to the NTM presentation there were numerous interesting presentations that are well worthwhile looking at. Read more
 5. NTM organized an inspiration seminar on how digitalization may contribute or in worst case prevent the development of sustainable transport. Look at the slides presented by P-O Arnäs at Chalmers and Tomas Dahlman at Electrolux: Read more
 6. Together with KNEG, Chalmers and IVL, NTM has tried to identify how more efficient logistics may increase the energy efficiency in transport. The result indicates difficulties to obtain the expected savings. While waiting for the full report you can look at a mid-term presentation at from the annual KNEG conference. Read more

Merry Christmas and a Happy New Year
Wishes
NTM