Network for Transport Measures

Efficiency improvements

Trafik genererar såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska kostnader. Därmed finns det goda grunder för åtgärder som minimerar trafiken (kostnaden) och som samtidigt maximerar transporterna (nyttan). Konkret innebär det att använda befintlig transportkapacitet bättre för att minska behovet av fordons- och farkoströrelser, som i stor utsträckning drivs av fossila drivmedel med tillhörande utsläpp av klimatgaser. Att minska användandet av drivmedel (och andra energibärare) utgör en första och grundläggande åtgärd för att kunna ställa om till fossilfria godstransporter. I detta underlag belyser vi olika aspekter med flera avvägningar för ökad fyllnadsgrad. I fristående fallstudier beskrivs sedan företagens praktiska åtgärder och uppnådda effekter.